* zarządzania projektami - kurs podstawowy (8 godz.)
* zarządzania projektami - kurs rozszerzony (16 godz.)
* MS Project - informatycznego wsparcia zarządzania projektem (16 godz.)
* studium wykonalności projektu dla potrzeb funduszy europejskich (16 godz.)
* oceny projektów publicznych wg standardów UE (8-16 godz.)
* metod i technik kreatywnego myślenia (8-6 godz.)
* lokalny plan rewitalizacji (8 godz.)

Szkolenie w zakresie studium wykonalności realizowane jest także we współpracy z Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu (www.cfeu.pl)

Zarządzanie projektami – kurs podstawowy
1.       Podstawowe pojęcia
·          zarządzanie funkcjonalne – zarządzanie projektem,
·          organizacyjne aspekty projektu,
·          definicje projektu,
·          przykłady projektów,
·          atrybuty projektów,
·          kluczowe cele operacyjne projektu,
·          uczestnicy projektu,
·          cykl życia projektu,
·          podejście systemowe do zarządzania projektami.
2.       Kluczowe techniki zarządzania projektem
·          Zarządzanie zakresem projektu,
·          Zarządzanie czasem projektu,
·          Zarządzanie kosztami projektu,
·          Zarządzanie ryzykiem projektu,
·          Organizacja projektu,
·          Komunikacja w projekcie.
3.       Kontrola i realizacja projektu
·          Narzędzi i techniki prowadzenia projektu
·          Kontrola i monitoring
·          Narzędzia informatyczne na etapie realizacji projektu
Wymiar szkolenia:  8 godzin (lekcyjnych)
Zakres: w ramach zajęć zaprezentowana zostanie metodyka zarządzania projektem obejmująca przegląd pojęć podstawowych, narzędzi planowania projektu oraz technik kontroli i realizacji prac projektu.

Zarządzanie projektami – kurs rozszerzony
1.       Podstawowe pojęcia (zarządzanie funkcjonalne – zarządzanie projektem, organizacyjne aspekty projektu, definicje projektu, przykłady projektów, atrybuty projektów, kluczowe cele operacyjne projektu, uczestnicy projektu, cykl życia projektu, zarządzanie projektami – definicje, podejście systemowe do zarządzania projektami)
2.       Kluczowe techniki zarządzania projektem
·          Zarządzanie zakresem projektu,
·          Zarządzanie czasem projektu,
·          Zarządzanie kosztami projektu,
·          Zarządzanie ryzykiem projektu,
·          Organizacja projektu,
·          Komunikacja w projekcie.
3.       Dokumentacja projektu  
·          Identyfikacja idei – pomysłu,  
·          Koncepcja projektu – karta projektu,
·          Studium wykonalności projektu (biznes plan przedsięwzięcia),
·          Dokumentacja techniczna projektu,
·          Kosztorysy.
4.       Ocena i wybór projektów  
·          Proste metody oceny efektywności finansowej projektu
·          Metody dyskontowe (NPV, IRR, NPVR)
·          Ocena społeczno-ekonomiczna
·          Ocena ryzyka  
5.       Kontrola i realizacja projektu
·          Narzędzi i techniki prowadzenia projektu
·          Kontrola i monitoring
·          Narzędzia informatyczne na etapie realizacji projektu
Wymiar szkolenia:  8-16 godzin (lekcyjnych)
Zakres: w ramach zajęć zaprezentowana zostanie metodyka zarządzania projektem począwszy od podstawowych pojęć zarządzania projektami, aż po szczegółowe narzędzia
i techniki odnoszące się do etapu planowania i realizacji projektu. W szerszym zakresie tj. 16 godzinowym szkolenie może dodatkowo obejmować prace zespołowe nad case study, w tym rozwiązywanie zadań odnoszących się do analizy finansowej i harmonogramowania prac projektu.

MS Project – informatyczne wsparcie zarządzania projektem
1.       Narzędzi informatyczne wspierające proces zarządzania projektem
·          MS Project,
·          Sure Track Project Manager,
·          Primavera,
·          MS Excel.
2.       Rozpoznanie możliwości programu MS Project – case study
·          Planowanie zakresu zadaniowego,
·          Planowanie czasu realizacji zadań,
·          Planowanie kosztów – zasoby,
·          Ścieżka krytyczna projektu,
·          Ocena ryzyka projektu z wykorzystaniem analizy PERT,
·          Przepływy pieniężne projektu,
·          Budżet projektu,
·          Raporty,
·          Analiza danych okresowych projektu w programie MS Excel,
·          Kontrola i realizacji projektu.
3.       Planowanie projektu z wykorzystaniem MS Project
·          Moduł obejmuje planowanie projektów z wykorzystaniem MS Project’a na podstawie indywidualnych przedsięwzięć uczestników szkolenia.
Wymiar szkolenia:  8-16 godzin (lekcyjnych)
Zakres: w ramach zajęć zaprezentowane zostania, na postawie przykładowego projektu, możliwości programu MS Project w sposób umożliwiający nabycie umiejętności posługiwania się w/w oprogramowaniem. W przypadku kursu 16 godzinnego przewiduje się dodatkowo pracę z programem ukierunkowaną na zaplanowanie indywidualnych projektów uczestników szkolenia.

Studium wykonalności projektu dla potrzeb funduszy europejskich
1.       Metodyka sporządzania studiów wykonalności 
2.       Cele, opis projektu oraz streszczenie i wnioski wykonanych analiz
3.       Istotne aspekty społeczno-gospodarcze
4.       Przewidywane zapotrzebowanie na produkty – usługi oferowane przez projekt (analiza rynku)
5.       Opis technologii i alternatyw
6.        Przygotowanie realizacji projektu
7.       Analiza efektywności finansowej
8.       Analiza społeczno-ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści)
9.       Analiza DGC
10.   Analiza ryzyka projektu
Wymiar szkolenia: 16 godzin (lekcyjnych)
Zakres: w ramach zajęć zaprezentowana zostanie metodyka opracowania studiów wykonalności zgodna ze standardami przygotowania projektów współfinansowanych
z funduszy europejskich. W ramach szkolenia przewiduje się podjęcie przez uczestników aspektów związanych z rozwiązywaniem zadań dotyczących analiz finansowych i społeczno-ekonomicznych.
 

Ocena projektów publicznych wg standardów UE
1.       Pojęcie i specyfika projektów publicznych w kontekście planowania projektów europejskich
2.       Ocena efektywności finansowej projektu
·          Dobór strumieni pieniężnych (nakłady inwestycyjne, plan nakładów odtworzeniowych, amortyzacja, inne pozycje kosztów eksploatacyjnych, przychody ze sprzedaży, oszczędności kosztów)
·          Prosty okres zwrotu i księgowa stopa zwrotu (PP, ARR)
·          Wartość zaktualizowana netto (NPV)
·          Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
·          Wartość względna NPV (NPVR)
·          Średni ważony koszt kapitału
·          Dźwignia finansowa
3.       Ocena efektywności społeczno-ekonomicznej projektu
·          Analiza kosztów i korzyści
·          Społeczna analiza kosztów i korzyści
·          Ocena koszty – efektywność
·          Analiza dynamicznego kosztu jednostkowego
·          Kryteria wyboru projektów (ENPV, EIRR, C/B, DGC, CER, ECR)
4.       Metodyka oceny oddziaływania projektu (impact assessment)
·          Zasady oceny oddziaływania na środowisko
·          Zasady oceny społecznego oddziaływania projektu
·          Ocena ryzyka projektu
5.       Europejska metodyka interwencji programu
·          Wskaźnikowa ocena oddziaływania projektu na potrzeby funduszy strukturalnych
·          Rezultaty projektu
·          Oddziaływanie projektu
Wymiar szkolenia: 8 godzin (lekcyjnych)
Zakres: w ramach zajęć zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady prowadzenia oceny projektu wykorzystywane na etapie sporządzania studium wykonalności dla przedsięwzięć publicznych planowanych w ramach funduszy strukturalnych (ERDF, ESF) oraz Funduszu Spójności. Przewiduje się także rozwiązywanie zadań z zakresu analizy finansowej i społeczno-ekonomicznej.

Lokalny plan rewitalizacji
Moduł szkoleniowy
Zakres tematyczny
Moduł I. Rewitalizacja – zagadnienia wprowadzające 
1.       Idea rewitalizacji
2.       Rewitalizacji i rozwój lokalny
3.       Programowanie rozwoju lokalnego a proces rewitalizacji
1.       Strategia rozwoju lokalnego a rewitalizacja
2.       Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a rewitalizacja
3.       Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a rewitalizacja
4.       Korzyści rewitalizacji
Moduł II.
Lokalny plan rewitalizacji w kontekście Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1.       Rewitalizacja a Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
·          Charakterystyka działań ZPORR związanych z rewitalizacją
·          Typy programów i projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
·          Wymogi w zakresie przygotowania lokalnego programu rewitalizacji
2.       Procedura tworzenia lokalnego programu rewitalizacji
·          Identyfikacja i diagnoza obszarów
·          Badania ankietowe
·          Charakterystyka obecnej sytuacji miasta
·          Komplementarność programu z dokumentami dotyczącymi rozwoju przestrzenno-gospodarczo-społecznego
·          Założenia programu rewitalizacji
·          Plan działań na rewitalizowanym obszarze (projekty)
·          Plan działań przestrzennych