Referencje, opracowania, prace konsultacyjno-doradcze na rzecz praktyki gospodarczej:

 1. Program rozwoju gospodarczego Katowic 2017-2027. UM Katowice (2016/grudzień), współautor, koordynator prac 

 2. Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskich obszarów zdegradowanych. Etap I. UM Katowice (2016/grudzień)

 3. Raport z konsultacji społecznych - warsztatów strategicznych obejmujących tematykę rozwoju gospdarczego Katowic. UM Katowice (2016/październik), współautor, koordyntor prac warsztatowych

 4.  Analiza diagnostyczna potencjału gospodarczego Katowic: Gospodarka Katowic - sektory, wzrost, innowacyjność i konkurencyjność. UM Katowice (2016/sierpień), autor

 5. Strukturyzacja wstępnego studium wykonalności dla projektu oceanarium w Katowicach. UM Katowice (2016/grudzień), autor

 6. System monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Miasta Katowice. II etap prac, UM Katowice (2015/listopad), autor - koordynaor prac, w tym warsztatów 

 7. System monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych Miasta Katowice. I etap prac, UM Katowice (2015/lipiec), autor, koordynator prac 

 8. Zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach Miasta Katowice. UM Katowice (2015/grudzień), współautor, koordynator prac

 9. Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji i analizą strategiczną, UM Katowice (2015), współautor, kierownik prac, moderator warsztatów 

 10. Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim – raport ewaluacyjny działań 6.1 i 6.2 w ramach RPO Województwa Opolskiego wraz z określeniem potrzeb rewitalizacyjnych na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Uniwersytet Opolski (2015), współautor, koordynator prac, moderator warsztatów 

 11. Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych Mysłowic, Jaworzna, Sosnowica wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów. Biuro Rozwoju Regionu, UM Mysłowice,(2015), Współautor części strategicznej, koordynator prac, moderator warsztatów

 12. Kierunki wzmacniania atrakcyjności Katowic dla branż innowacyjnych. UM Katowice, (2014), autorstwo 

 13. Branże innowacyjne i czynniki ich lokalizacji w Katowicach. UM Katowice, (2014), autorstwo

 14.  Innowacyjność – kluczowe zagadnienia. UM Katowice, (2014), autorstwo  

 15. Raport o stanie miasta Katowice. UM Katowice, (2014), autorstwo

 16. Analiza negatywnych zjawisk społecznych. Obszary problemowe i kryzysowe. Biuro Rozwoju Regionu, UM Jaworzno, opracowanie w ramach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jaworzno, (2014), współautorstwo

 17. Strategia rozwoju Miasta Radzionków. UM Radzionków (2013), współautorstwo

 18. Cele i kierunki zmian struktury przestrzennej Miasta Jaworzno. Biuro Rozwoju Regionu, UM Jaworzno, opracowanie w ramach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jaworzno, 2013 (współautorstwo)

 19. Stopień realizacji i aktualność Strategii rozwoju Miasta Katowice (studium ewaluacyjne), UM Katowice (2013), współautorstwo

 20. Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej (miejski obszar funkcjonalny). 16 Gmin Aglomeracji, Katowice - Wałbrzych 2012/13 - współautor / koordynacja prac

 21. Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej (miejski obszar funkcjonalny). 16 Gmin Aglomeracji, Katowice - Wałbrzych 2012 - współautor / koordynacja prac

 22. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Nowego Krakowa w ramach koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zgłoszonej na konkurs ideowy „Nowa Huta Przyszłości” na zagospodarowanie 5 tys. hektarów obszarów północno-wschodnich Krakowa. Organizatorzy: UM Kraków, Arcelor Mittal Poland, Kraków 2012 - I miejsce - współautor / koordynacja części społeczno-ekonomicznej

 23. Ustalenia strategiczne dla współpracy systemowej Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2012 - współautor

 24. Raport diagnostyczny na temat współpracy transgranicznej Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice (2011) - autorstwo (http://www.innowacyjnawspolpraca.eu/files/zalaczniki/2012/05/10/1336631307/1336632447.pdf)

 25. Wytyczne w zakresie wykonawcy usługi pn.: Doradztwo ekonomiczno-prawne dotyczące sprzedaży działki przy Al. Korfantego w Katowicach w ramach obszaru Rondo-Rynek. SILVEST, UM Katowice (2011) - autorstwo  

 26. Województwo śląskie, Aglomeracja Górnośląska, Katowice. Przyszłość, teraźniejszość - uwarunkowania rozwoju. SILVEST, UM Katowice (2011) - autorstwo

 27. Ekspertyza dla obszaru III. Funkcje metropolitalne obszarów aglomeracji miejskich - Kultura i przemysły kreatywne. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice (2011) - autorstwo

 28. Ekspertyza dla obszaru III. Funkcje metropolitalne obszarów aglomeracji miejskich - Sektor usług nowoczesnych - usługi specjalistyczne dla biznesu. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice (2011) - autorstwo

 29. Studium Wykonalności dla projektu promocji inwestycyjnej Katowic - tu warto inwestować - etap III w ramach działania RPO WSL. UM Katowice (2011) - autorstwo

 30. Rekomendacje i wytycznych do wdrożenia Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia, w tym: gromadzenie informacji dla potrzeb systemu oraz specyfikacja techniczna system. Projekt LC-FACIL, w ramach Programu Operacyjnego URBACT, UM Bytom (2011) - autorstwo

 31. Wytyczne dla zamówienia publicznego pn. Strategia Promocji Katowic. UM Katowice (2011) - autorstwo,

 32. Biegły w przetargu na wybór wykonawcy Strategia promocji Katowice (2011), w tym nadzór nad realizacją prac oraz odbiór dokumentu

 33. Strategia rozwoju powiatu tarnogórskiego do roku 2022. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach (2010), współautorstwo

 34. Wytyczne dla zamówienia publicznego pn.: Zaplanowanie oraz realizacja wizerunkowej kampanii promocyjnej Katowic wzmacniającej atrakcyjność inwestycyjną miasta poza granicami kraju. UM Katowice (2010) - autorstwo,

 35. Biegły w przetargu dla zamówienia publicznego "Zaplanowanie i realizacji wizerunkowej kampanii promocyjnej Katowic (...), w tym nadzór nad realizacją prac oraz odbiór dokumentu (2010)

 36. Wytyczne dla zamówienia publicznego pn.: Koncepcja utworzenia, organizacji i funkcjonowania kompleksu: inkubator nowych technologii wraz z parkiem naukowo-technologicznym na terenie inwestycyjnym TUCZNAWA B w Dąbrowie Górniczej. UM Dąbrowa Górnicza (2010) - autorstwo,

 37. bigły w przetargu na Koncepcję utworzenia, organizacji i funkcjonowania kompleksu (...) na terenie inwestycyjnym TUCZNAWA B w Dąbrowie Górniczej, w tym nadzór nad realizacją prac oraz odbiór dokumentu (2010)

 38. Studium Wykonalności dla projektu promocji inwestycyjnej Katowic - tu warto inwestować - etap II w ramach działania RPO WSL. UM Katowice (2010) - współautorstwo

 39. Lokalny Program Działań w zakresie wypracowania koncepcji Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia z uwzględnieniem wytycznych Programu Operacyjnego URBACT. Projekt LC-FACIL, UM Bytom (2010) - współautorstwo

 40. Strategia rozwoju kulturalnego Katowic 2020+. UM Katowice (2010) - współautorstwo

 41. Wytyczne w zakresie opracowania wstępnego studium wykonalności dla lotniska Katowice Muchowiec. UM Katowice (2009) - autorstwo,

 42. Biegły w przetargu na Wstępne studium wykonalności dla lotniska Katowice Muchowiec, w tym nadzór nad realizacją prac oraz odbiór dokumentu (2009)

 43. Wytyczne w zakresie wyboru doradcy dla projektów parkingów podziemnych w Centrum Katowic (z uwzględnieniem modelu PPP). UM Katowice (2009) - autorstwo,

 44. Biegły w przetargu na Wybór doradcy dla projektu parkingów podziemnych w Centrum Katowic, w tym nadzór nad realizacją prac, konsultacja zaproponowanych rozwiązań (2009)

 45. Studium wykonalności dla projektu pn.: Remont oraz wyposażanie obiektów dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz budową obiektu sportowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. GWSP, Chorzów (2009) - współautorstwo

 46. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Tucznawa oraz Dąbrowy Górniczej. UM Dąbrowa Górnicza (2009) - współautorstwo

 47. Wytyczne ekonomiczne w zakresie wyboru inwestora strategicznego dla obszaru I-C, w ramach projektu transformacji Centrum Katowic. UM Katowice (2008) - współautorstwo

 48. Wytyczne w zakresie Kampanii promocyjnej dla projektu transformacji Centrum Katowic. UM Katowice (2008) - autorstwo,

 49. Biegły w przetargi na Kampanię promocyjną dla projektu transformacji Centrum Katowic, w tym współudział w nadzorze nad realizacją prac (2008)

 50. Wytyczne w zakresie przeprowadzenia warsztatów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych Centrum Katowic. UM Katowice (2008) - autorstwo,

 51. Biegły w przetargu na Przeprowadenie warsztatów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych w Centrum Katowic (2008), w tym odbiór dokumentu

 52. Program Operacyjny dla Miasta Zabrze na lata 2008-2013. UM Zabrze (2008) - współautorstwo

 53. Wytyczne ekonomiczne w zakresie przygotowanie wstępnego studium wykonalności dla parkingu podziemnego w ramach Pl. B. Chrobrego w Katowicach. UM Katowice (2008) - autorstwo,

 54. Biegły w przetargu na Wstępne studium wykonalności dla parkingu podziemnego w ramach Pl. B. Chrobrego w Katowicach (2008) w tym, nadzór na realizacją prac i odbiór opracowania

 55. Analiza preferencji społecznych dla obszaru Centrum w Katowicach. UM Katowice (2008) - współautorstwo

 56. Wytyczne ekonomiczne w zakresie przygotowanie wstępnego studium wykonalności dla parkingu podziemnego w ramach Pl. Dworcowego  w Katowicach. UM Katowice (2008) - autorstwo,

 57. Biełgy w przetargu na Wstępne studium wykonalności dla parkingu podziemnego w ramach Pl. Dworcowego w Katowicach (2008) w tym, nadzór na realizacją prac i odbiór opracowania

 58. Wytyczne w zakresie procesu przygotowania przez UM Katowice analizy przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego dla projektu aquaparku w Katowicach. UM Katowice (2007) - autorstwo,